Monitor Duurzaam Nederland

Geeft inzicht in de mate van duurzaamheid van Nederland en de uitdagingen voor de toekomst.

De laatste decennia groeit het besef dat de samenleving een nieuw kompas nodig heeft om op te varen. Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat het bij de kwaliteit van leven om meer dan alleen materiële zaken gaat.

De Monitor Duurzaam Nederland helpt om te bepalen welk effect onze levensstijl heeft op het hier en nu, maar ook op generaties later en elders in de wereld.

Verkenning over energie-innovatie

De verkenning over energie-innovatie zoomt in op een van de grootste duurzaamheidsuitdagingen. Om de broeikasgasemissies op termijn met 80-95% terug te dringen, is een innovatie in onze energievoorziening nodig. De verkenning laat zien dat het huidige energie-innovatiebeleid te typeren is als 'bijziend', waardoor men te weinig naar de lange termijn kijkt. Daarnaast vergen innovaties maatschappelijk draagvlak. Het is onzeker of dit draagvlak al voldoende aanwezig is en het verdient daarom meer aandacht vanuit het beleid.

Naar een Monitor Brede Welvaart

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 is de laatste die is verschenen. Op verzoek van het Kabinet wordt deze monitor omgevormd tot een Monitor Brede Welvaart. Die verschijnt voor het eerst in mei 2018 ten behoeve van het jaarlijkse verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Het huidige meetsysteem van de Monitor Duurzaam Nederland met de dimensies kwaliteit van leven ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’ en de dashboardbenadering vormt ook de basis voor de Monitor Brede Welvaart. In de nieuwe monitor wordt daarnaast aandacht besteed aan de Sustainable Development Goals en aan verdelingsvraagstukken. De planbureaus zullen op verantwoordingsdag 2018 een eerste verkenning brede welvaart uitbrengen.

2014

2011

Opvallende ontwikkelingen

Nederland

Hier en nu

Kwaliteit van leven in Nederland

Onze kwaliteit van leven is zeer hoog, naar Europese maatstaven. Vanaf 2000 is deze op zijn minst stabiel; de materiële welvaart is zelfs toegenomen. Opvallend is dat burgers vooral de onderwerpen die hen persoonlijk betreffen, zoals hun gezondheid en onderwijsniveau, als positief ervaren. Er is een toename te zien in de zorgen in het economisch domein.

Zandloper

Later

Gebruik van hulpbronnen

De indicatoren laten zien dat de voorraad aan hulpbronnen veelal niet langer stijgt of zelfs daalt. Dit impliceert dat de kwaliteit van leven in het hier en nu een dermate groot beslag legt op hulpbronnen dat het voor volgende generaties moeilijker wordt om welvaart te genereren.

Wereld

Elders

Impact op de wereld

Vergeleken met andere EU-landen legt ons land een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld, vooral in ontwikkelingslanden. Dit beslag is het afgelopen decennium toegenomen.

Centraal Bureau voor de Statistiek Planbureau voor de leefomgeving Centraal Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau