Monitor Duurzaam Nederland

Geeft inzicht in de mate van duurzaamheid van Nederland en de uitdagingen voor de toekomst.

De laatste decennia groeit het besef dat de samenleving een nieuw kompas nodig heeft om op te varen. Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat het bij de kwaliteit van leven om meer dan alleen materiële zaken gaat.

De Monitor Duurzaam Nederland helpt om te bepalen welk effect onze levensstijl heeft op het hier en nu, maar ook op generaties later en elders in de wereld.

Groene groei

Groene groei is het bevorderen van economische groei, terwijl de vervuiling afneemt, grondstoffen efficiënter worden gebruikt en de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen op niveau blijft. Investeringen, concurrentie en innovatie in groenere technologieën creëren nieuwe economische kansen. Groene groei krijgt steeds meer aandacht van politici en beleidsmakers. De Monitor Duurzaam Nederland bracht, in opdracht van het huidige kabinet, dit thema in kaart.

Verkenning over energie-innovatie

De verkenning over energie-innovatie zoomt in op een van de grootste duurzaamheidsuitdagingen. Om de broeikasgasemissies op termijn met 80-95% terug te dringen, is een innovatie in onze energievoorziening nodig. De verkenning laat zien dat het huidige energie-innovatiebeleid te typeren is als 'bijziend', waardoor men te weinig naar de lange termijn kijkt. Daarnaast vergen innovaties maatschappelijk draagvlak. Het is onzeker of dit draagvlak al voldoende aanwezig is en het verdient daarom meer aandacht vanuit het beleid.

2014

2011Opvallende ontwikkelingen

Nederland

Hier en nu

Kwaliteit van leven in Nederland

Onze kwaliteit van leven is zeer hoog, naar Europese maatstaven. Vanaf 2000 is deze op zijn minst stabiel; de materiële welvaart is zelfs toegenomen. Opvallend is dat burgers vooral de onderwerpen die hen persoonlijk betreffen, zoals hun gezondheid en onderwijsniveau, als positief ervaren. Er is een toename te zien in de zorgen in het economisch domein.

Zandloper

Later

Gebruik van hulpbronnen

De indicatoren laten zien dat de voorraad aan hulpbronnen veelal niet langer stijgt of zelfs daalt. Dit impliceert dat de kwaliteit van leven in het hier en nu een dermate groot beslag legt op hulpbronnen dat het voor volgende generaties moeilijker wordt om welvaart te genereren.

Wereld

Elders

Impact op de wereld

Vergeleken met andere EU-landen legt ons land een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld, vooral in ontwikkelingslanden. Dit beslag is het afgelopen decennium toegenomen.

Centraal Bureau voor de Statistiek Planbureau voor de leefomgeving Centraal Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau